Casa da Lusofonía: riqueza lingüística

Comparte el artículo:

Imaxinemos unha corda feita cun só fío. Volvamos imaxinar un cabo trenzado con varios fíos. Evidentemente este último vai aguantar moito máis peso que o primeiro. Así se cumpre o axioma “a unión fai a forza”. Agora traslademos este axioma á realidade lingüística. Non é o mesmo trescentos millóns de falantes en lingua portuguesa que novecentos millóns, se lle sumamos seiscentos millóns de falantes en linguas hispanas.

O conxunto de linguas ibéricas de orixe romance atinxe a preto de mil millóns de persoas, que falan ou comprenden este grupo de idiomas, colocándonos por riba do inglés e só por baixo do chinés mandarín. E malia esta realidade non aproveitamos tal potencialidade lingüística no mundo, nin mostramos o orgullo de ser herdeiros da Historia e da Cultura dos dous países ibéricos, de onde se poderían extraer efectos económicos relevantes.

No mes de novembro de 2018, presentei no Senado de España unha pregunta-proposta, dirixida ao Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación, na que argumentaba a miña estrañeza ante a inexistencia dunha Casa da Lusofonía, tendo en conta a realidade socio-lingüística ibérica, e considerando, ademais, a existencia doutras Casas como a Árabe, a Mediterránea, a de América, a de Africa, a de Asia e o Centro Sefarad de Israel.

A resposta a miña pregunta sobre a súa creación, propoñendo Galicia como lugar de asentamento, apenas mereceu unhas poucas palabras: “en estos momentos no está previsto la creación de una Casa lusófona”. Pobre resposta a un senador orgulloso da Historia e do papel cultural dos dous países ibéricos, que chegaron en 1494 a repartírense o mundo co Tratado de Tordesillas.

Se non estou mal informado, o portugués é na actualidade o idioma con máis falantes no hemisferio Sur, adoptado como lingua oficial en nove países que van dende o Brasil a Timor Oriental, e tamén se fala na Rexión Administrativa de Macao, en Goa e outros lugares do mundo. A Unesco declarou o día 5 de Maio como Dia Mundial das Linguas Portuguesas, e tamén foi inxerido entre as linguas de uso oficial por distintos organismos internacionais.

Respecto ao español ou castelán ninguén discute a súa preeminencia no mundo, constituíndose como idioma oficial ou cooficial nunha vintena de países e significativo noutra media ducia, competindo co hindi polo terceiro posto mundial despois do chino mandarín e o inglés. Hoxe están a estudialo máis de vinte e dous millóns de persoas non nativas. Derívanse así do español multitude de potencialidades e valores pola súa capacidade para establecer relacións entre sociedades en materia de intercambio e axuda.

A oportunidade económica que supón un mercado de mil millóns de persoas non é para desprezar, e a nosa cultura sentimental e histórica veríase reforzada notablemente. Agora leo que a Deputación de Ourense retoma a idea. Que lles vou contar…

Luís Manuel García Mañá

Casa de la Lusofonía: riqueza lingüística

Imagina una cuerda hecha con un solo hilo. Imaginemos de nuevo un cable trenzado con varios alambres. Obviamente, este último tendrá mucho más peso que el primero. Así se cumple el axioma «unión hace fuerza». Pasemos ahora este axioma a la realidad lingüística. Trescientos millones de hablantes de portugués no son lo mismo que novecientos millones, si sumamos seiscientos millones de hispanohablantes.

El conjunto de lenguas ibéricas de origen románico llega a cerca de mil millones de personas, que hablan o comprenden este grupo de lenguas, situándonos por encima del inglés y solo por debajo del chino mandarín. Y a pesar de esta realidad no aprovechamos tal potencial lingüístico en el mundo, ni mostramos el orgullo de ser herederos de la Historia y Cultura de los dos países ibéricos, de donde se podrían extraer efectos económicos relevantes.

En noviembre de 2018 presenté una pregunta-propuesta en el Senado español, dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la que argumentaba mi extrañeza ante la inexistencia de una Casa de habla portuguesa, teniendo en cuenta la sociolingüística ibérica. realidad, y considerando, además, la existencia de otras Casas como la Árabe, la Mediterránea, la de América, la de África, la de Asia y el Centro Sefardí de Israel.

La respuesta a mi pregunta sobre su creación, proponiendo Galicia como lugar de asentamiento, apenas merecía unas palabras: «de momento no está prevista la creación de una casa de habla portuguesa». Mala respuesta a un senador orgulloso de la historia y el papel cultural de los dos países ibéricos, que llegó en 1494 a compartir el mundo con el Tratado de Tordesillas.

Si no estoy mal informado, el portugués es actualmente el idioma más hablado en el hemisferio sur, adoptado como idioma oficial en nueve países, desde Brasil hasta Timor Oriental, y también se habla en la Región Administrativa de Macao, Goa y otros lugares. en el mundo. La Unesco ha declarado el 5 de mayo como el Día Mundial de la Lengua Portuguesa, y también ha sido incluida entre las lenguas de uso oficial por varios organismos internacionales.

En cuanto al español, nadie discute su preeminencia en el mundo, convirtiéndose en lengua oficial o cooficial en veinte países y significativa en otra media docena, compitiendo con el hindi por el tercer puesto mundial tras el chino mandarín y el inglés. Hoy más de veintidós millones de personas no nativas lo están estudiando. Así, del español se derivan multitud de potencialidades y valores por su capacidad para establecer relaciones entre sociedades en términos de intercambio y ayudas.

La oportunidad económica que presenta un mercado de mil millones de personas no debe subestimarse, y nuestra cultura sentimental e histórica se vería fortalecida notablemente. Ahora leo que la Diputación de Ourense retoma la idea. Que les voy a decir …

Luis Manuel García Mañá

Noticias Relacionadas